Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Neoalex

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám sprístupňuje Endemol s.r.o., Štefánikova 13, piešťany 921 01, Slovenská republika alebo na našej webovej stránke, ďalej len neoalex.. Dodržiavame právne predpisy na ochranu údajov, ako je všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov a miestne pravidlá ochrany údajov a súkromia, ktoré upravujú spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a dávajú vám rôzne práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Okrem toho dôsledne dodržiavame osvedčené postupy v odvetví ochrany údajov/súkromia a usmernenia príslušných orgánov. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, ako budeme používať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej mobilnej aplikácie neoalex app, alebo web www.neoalex.org,  v súvislosti s finančnými službami ponúkanými , ako aj poskytnuté osobné údaje a/alebo zhromažďované prostredníctvom našich iných kanálov, používanie a prenos osobných údajov tretím stranám. Informujeme vás tiež o vašich právach podľa platných zákonov o ochrane údajov, ktoré súvisia so spracovaním vašich osobných údajov. Pred odoslaním osobných údajov nám odporúčame, aby ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú tiež súčasťou našich zmluvných podmienok.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti neoalex alebo by ste chceli získať ďalšie informácie o tom, ako uplatňovať práva uvedené v tomto dokumente, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov spoločnosti TU e-mailom na adrese info@neoalex.org. Ďalšie kontaktné informácie sú k dispozícii na platforme Neoalex.org a mobilnej aplikácii.

 

 1. Čo sú osobné údaje? Bezpečnosť údajov

Zaviazali sme sa uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s našimi zákonnými povinnosťami. V neoalex sa snažíme zabezpečiť vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov používateľa a poskytnúť transparentné pravidlá ochrany údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov podrobne opisujú účely, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje, s kým ich zdieľame, aké práva s týmito údajmi máte a čokoľvek iné, o čom si myslíme, že je pre vás dôležité vedieť.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov „osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete, keď s nami komunikujete, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie neoalex , webovej stránky, webovej platformy (pre právnické osoby) alebo keď nám zavoláte alebo nás kontaktujete prostredníctvom iného zákazníka. servisné kanály alebo údaje zhromaždené o vás prostredníctvom vašej mobilnej aplikácie alebo webovej stránky neoalex.org a umožňujú vám byť priamo identifikovaný (napr. vaše meno) alebo nepriamo, pretože údaje odkazujú na identifikátor, ako je identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor ( telefónne číslo), ktoré možno použiť na vašu identifikáciu ako jednotlivca. Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať aj inými spôsobmi, ktoré súvisia s vaším účtom v neoalex.

Podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR), prevádzkovateľom vašich osobných údajov je TU. Prevádzkovateľ je osoba, ktorá určuje, na aké účely a akým spôsobom budú osobné údaje spracúvané. Správcovia údajov musia zaviesť postupy a zásady v súlade s GDPR.

 

Postup spracovania osobných údajov vykonávaný TU je možné opísať nielen v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ale aj vo Všeobecných podmienkach platformy, Vyhláseniach o ochrane osobných údajov v mobilnej aplikácii, Interných pravidlách spracovania údajov a v časti „Cookies“ Zásady ochrany osobných údajov.

 1. Aké údaje sa uchovávajú a spracúvajú?

Neoalex  spracúva niekoľko kategórií osobných údajov zákazníkov. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

identifikačné údaje a ďalšie overovacie údaje (o vás alebo vašich zástupcoch a konečnom vlastníkovi výhod)

Názov; priezvisko; rod; Identifikačné číslo; dátum narodenia; jedinečná postupnosť znakov; druh osobného dokladu (meno): cestovný pas alebo občiansky preukaz; číslo osobného dokladu; dátum vydania osobného dokladu; dátum platnosti osobného dokladu; názov a sídlo inštitúcie, ktorá vydáva osobný doklad; krajina pôvodu/miesto narodenia; občianstvo; číslo povolenia na pobyt v krajine EÚ/EHP; dátum vydania povolenia na pobyt v EÚ/EHP; dátum platnosti povolenia na pobyt v EÚ/EHP; názov a sídlo inštitúcie, ktorá vydala povolenie na pobyt v krajine EÚ/EHP; bydlisko na daňové účely; kód daňovníka – DIČ (ak krajina bydliska nie je Litva); údaje o konečnom vlastníkovi požitkov alebo o pôvode finančných prostriedkov (povolanie, pracovná činnosť, opis odbornej činnosti, informácie o hlavných zdrojoch príjmu); doklad potvrdzujúci zastúpenie (napr. údaje o plnej moci); podpis; počet držaných akcií; časť hlasovacích práv alebo základného imania, meno; naskenovaný alebo odfotografovaný obraz vašej tváre; obraz, ktorý poskytnete prostredníctvom fotoaparátu, keď používate našu identifikačnú aplikáciu.

Podrobnosti o peňažných transakciách

Ako je mena, suma, miesto, dátum, čas, IP adresa, meno a priezvisko platiteľa a príjemcu a registračné údaje, správy a dokumenty odoslané alebo prijaté s platbou, obeh finančných prostriedkov, krajiny prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, číslo účtu, údaje o peniazoch, transakciách, dlhoch

Podrobnosti o vašej aktivite v mobilnej aplikácii a na www.neoalex.org

História aktivity mobilnej aplikácie, technické informácie, adresa internetového protokolu (IP) a umiestnenie používané na pripojenie zariadenia k internetu, krajina, z ktorej prehliadate, prihlasovacie údaje (napríklad čas prihlásenia), typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, prevádzka systém a platformu a ďalšie technológie na zariadeniach, ktoré používate, typ zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor zariadenia, informácie o účeloch zriadenia účtu, informácie o zámeroch zákazníka ohľadom finančných služieb.

Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke

História akcií vykonaných na našej webovej stránke, technické informácie vrátane aktivity prehliadača, adresy internetového protokolu (IP) a umiestnenia používaného na pripojenie vášho počítača k internetu, krajina, z ktorej prehliadate, typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie, operačný systém a platforma a ďalšie technológie v zariadeniach, ktoré používate, typ zariadenia, ktoré používate.Podrobnosti o existujúcich bankových účtoch.

Číslo účtu peňažného ústavu, číslo IBAN, číslo platobnej karty.

Informácie súvisiace s právnymi požiadavkami

Údaje získané od orgánov verejnej moci, údaje umožňujúce splnenie požiadaviek na boj proti praniu špinavých peňazí a zabezpečenie dodržiavania medzinárodných sankcií vrátane účelu obchodného vzťahu a toho, či ste politicky zraniteľná osoba, a ďalšie údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie v aby ste splnili zákonnú povinnosť „poznajte svojho zákazníka“ (zhromaždené údaje sa budú líšiť v závislosti od skóre rizika zákazníka). Tieto informácie tvoria: informácie o finančnej situácii (počet vyživovaných rodinných príslušníkov, informácie o stabilite príjmu a pod.); čísla účtov; údaje o peňažných transakciách; dlhy; odpovede na otázky počas postupov KYC; podpis; informácie o podozrivých transakciách; v niektorých situáciách informácie o prípade o (ne)odsúdení; informácie o uplatnených sankciách; dôvody nezačatia alebo ukončenia obchodného vzťahu; v prípade okolností súvisiacich s porušením režimu prania špinavých peňazí a/alebo financovania terorizmu dôvody nezačatia alebo ukončenia obchodných vzťahov; kópiu dokladu totožnosti; kópiu povolenia na pobyt v krajine EÚ/EHP; podpis; informácie o dôležitých funkciách v spoločnosti, účasti v politike a informácie o kontaktoch s politicky otvorenými alebo významnými verejnými funkciami (vrátane funkcií, popis funkcií; meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia blízkeho člena rodiny, blízkeho pomocníka, zástupcu , konečný príjemca , jedinečná postupnosť znakov, adresa, telefón, e-mailová adresa, pozícia (náplň práce)) a spojenie s osobou zapojenou do politiky alebo významnej verejnej funkcie; informácie o vzťahoch s právnickými osobami (vrátane investorov).

Informácie súvisiace s poskytovanými službami

informácie súvisiace s poskytovanými službami, ich ukončením, pozastavením, prípadnými vybranými doplnkovými balíkmi

Kontaktné informácie

Telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (vrátane mesta a krajiny).

Kontaktné údaje

Obsah e-mailovej korešpondencie, webová platforma alebo mobilná aplikácia, váš výber jazyka pre e-mailovú komunikáciu, preferencie e-mailového marketingu.

Propagačné a výskumné údaje

Údaje poskytnuté pri vašej účasti na akejkoľvek propagácii alebo prieskumoch sponzorovaných Spoločnosťou, ktoré vyplníte, vaše marketingové preferencie, účasť vo vernostnom programe.

Údaje špeciálnej kategórie

Biometrické údaje.

Niekedy vás musíme požiadať o informácie na overenie zdroja vašich finančných prostriedkov alebo na vykonanie povinnej starostlivosti v súlade s našimi zákonnými požiadavkami (informácie DD). To bude závisieť od situácie a my vám objasníme, aké informácie od vás požadujeme. Napríklad kópia akcionárskej zmluvy, kópie výpisov z účtu a pod.

 

Budeme zhromažďovať akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, ak s nami komunikujete, napríklad prostredníctvom korešpondencie (telefonicky, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom sociálnych médií) alebo účasťou v súťažiach, propagačných akciách alebo prieskumoch (Dobrovoľné informácie).

Zhromažďujeme technické informácie, ako je vaša IP adresa, typ a verzia prehliadača, aktivita prehliadača, nastavenie a umiestnenie časového pásma, operačný systém a platforma a ďalšie technológie na zariadeniach, ktoré používate na prístup a používanie TU (Technické informácie). To sa deje pomocou cookies. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie.

 1. Na čo používame vaše osobné údaje?

Informujeme Vás, že ak klient neposkytne osobné údaje, kedy je spracovanie týchto údajov nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy alebo je vyžadované zákonom, TU nemôže poskytovať služby.

Vaše osobné údaje použijeme na nasledujúce účely:

Ak chcete analyzovať žiadosť o registráciu účtu, nastaviť a spravovať účet, povoliť prístup k účtu. Právnym základom účelu je váš súhlas. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Kontaktné informácie;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Uzatvorte s vami zmluvu alebo podniknite kroky na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy. Právnym základom účelu je vykonanie nevyhnutných krokov pred uzavretím zmluvy a/alebo uzavretím zmluvy a zákonných povinností. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Identifikačné údaje a iné údaje o previerke;

Informácie týkajúce sa právnych požiadaviek;

Kontaktné informácie;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, vrátane (ale nielen) poskytovania služieb, produktov a plnenia záväzkov. Právnym základom účelu je plnenie zmluvy a zákonných povinností. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Identifikačné údaje a iné údaje o previerke;

Údaje o peňažných transakciách;

Podrobnosti o vašej aktivite v mobilnej aplikácii;

Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke;

Podrobnosti o dostupných bankových účtoch;

Informácie týkajúce sa právnych požiadaviek;

Informácie súvisiace s poskytovanými službami;

Kontaktné informácie;

Kontaktné údaje;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Plniť naše zákonné a regulačné povinnosti (napr. plnenie povinností ustanovených v zákone Litovskej republiky o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iné účely predchádzania podvodom a kriminalite) a povinnosti v oblasti riadenia rizík. Právnym základom tohto účelu sú zákonné povinnosti. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Identifikačné údaje a iné údaje o previerke;

Údaje o peňažných transakciách;

Podrobnosti o dostupných bankových účtoch;

Informácie týkajúce sa právnych požiadaviek;

Informácie súvisiace s poskytovanými službami;

Kontaktné informácie;

Kontaktné údaje;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Na overenie vašej identity. Právnym základom účelu je váš súhlas. Kategórie osobných údajov:

Údaje špeciálnej kategórie.

Na overenie vášho veku a určenie, či sa na deti vzťahujú osobitné opatrenia na ochranu údajov. Právnym základom tohto účelu sú zákonné povinnosti. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Identifikačné a iné overovacie údaje na pozadí.

Podniknite kroky na odhalenie a zabránenie podvodu alebo inej nezákonnej činnosti, riešenie sporov s vami alebo uplatnenie, uplatnenie a obhajobu právnych nárokov. Právnym základom účelu je plnenie zmluvy, oprávnený záujem a zákonné povinnosti. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Identifikačné údaje a iné údaje o previerke;

Údaje o peňažných transakciách;

Podrobnosti o vašej aktivite v mobilnej aplikácii;

Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke;

Podrobnosti o dostupných bankových účtoch;

Informácie týkajúce sa právnych požiadaviek;

Informácie súvisiace s poskytovanými službami;

Kontaktné informácie;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Spravujte našu mobilnú aplikáciu alebo webovú platformu a vykonávajte interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistiky a prieskumov. Zlepšenie webovej platformy alebo mobilnej aplikácie, aby sa obsah doručoval najefektívnejším spôsobom, aby bola naša mobilná aplikácia alebo webová platforma v bezpečí. Právnym základom účelu je oprávnený záujem. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Kontaktné informácie;

Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke;

Podrobnosti o vašej aktivite v mobilnej aplikácii.

Vykonávať priamy marketing. Právnym základom účelu je váš súhlas. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Kontaktné informácie;

Podrobnosti o peňažných transakciách.

Aby sme vás kontaktovali s transakčnou a servisnou komunikáciou (vrátane priamych správ) a získali spätnú väzbu. Právnym základom účelu je váš súhlas. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Kontaktné informácie;

Podrobné informácie o vašej aktivite v mobilnej aplikácii;

Kontaktné údaje;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Aby sme vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych funkcií našich Služieb (vykonávať a povoliť účasť v súťažiach, propagačných akciách a prieskumoch s cieľom propagovať a zlepšovať naše podnikanie). Právnym základom účelu je váš súhlas a oprávnený záujem. Kategórie osobných údajov:

Základné osobné údaje;

Kontaktné informácie;

Kontaktné údaje;

Ďalšie potrebné osobné údaje (za účelom posúdenia možnosti poskytnutia služieb).

Upozorňujeme, že ak sa na prihlásenie do účtu namiesto hesla rozhodnete použiť biometrickú identifikáciu vášho zariadenia (tj odtlačok prsta, rozpoznávanie tváre atď.), dostaneme od predajcu vášho zariadenia potvrdenie o tom, či sa biometrické informácie zhodujú alebo nie, ale nikdy nebudeme môcť skontrolovať alebo mať kópiu vašich biometrických informácií. Toto overenie použijeme na prihlásenie do vášho účtu, ak sa nájde zhoda.

Nespracúvame špeciálne kategórie údajov, ktoré sa týkajú vášho zdravia, etnickej príslušnosti alebo náboženského alebo politického presvedčenia, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo za určitých okolností, keď napríklad takéto údaje zverejníte pri používaní Služieb (napr. platobné údaje).

Ak nám poskytnete osobné údaje o iných ľuďoch (napríklad o vašom manželovi alebo rodine) alebo nás požiadate o zdieľanie ich osobných údajov s tretími stranami, potvrdzujete, že ste ich vopred upozornili na tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na zasielanie informácií o našich produktoch a službách alebo produktoch alebo službách tretích strán, ak ste s tým súhlasili. Môžete sa odhlásiť a ak si neželáte dostávať tieto informácie, aktualizujte svoje preferencie prostredníctvom Služieb alebo nás kontaktujte jedným zo spôsobov opísaných v časti 7.

 1. Ako sa zhromažďujú moje osobné údaje?

Zakaždým, keď s nami komunikujete (napríklad registráciou v mobilnej aplikácii, telefonicky, chatom podpory v aplikácii alebo prostredníctvom poskytovateľa tretej strany, uverejnením komentára na našom blogu na sociálnych sieťach, prihlásením sa na odber nášho bulletinu ), môžeme zhromažďovať a spracovávať osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Väčšinu informácií, ktoré od vás zhromažďujeme, potrebujeme na plnenie zmluvy s vami a/alebo na splnenie našich zákonných povinností. To znamená, že ak nám odmietnete poskytnúť akékoľvek informácie, ktoré požadujeme, možno vám nebudeme môcť poskytnúť služby neoalex.

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán:

môžeme získať osobné údaje od tretích strán, ako sú verejné alebo súkromné registre a databázy. Patria sem informácie, ktoré nám pomáhajú overiť vašu totožnosť, ak je to potrebné, informácie o vašom manželovi a rodine a informácie súvisiace s vašimi transakciami;

z času na čas použijeme verejne dostupné informácie o vás z verejne dostupných zdrojov (ako sú médiá, online registre a adresáre) a webových stránok na rozšírené kontroly povinnej starostlivosti, bezpečnostné vyhľadávania a iné účely súvisiace s procesmi povinnej starostlivosti o zákazníka;

môžeme získať osobné údaje od tretej strany, ktorá je s vami spojená alebo s nami spolupracuje, ako sú obchodní partneri, subdodávatelia, poskytovatelia služieb, obchodníci atď.;

môžeme získať osobné údaje od bánk alebo iných finančných inštitúcií, ak sú osobné údaje prijaté počas platobných transakcií;

môžeme získavať osobné údaje od iných subjektov, s ktorými spolupracujeme.

 1. Naše identifikačné prostriedky

Na overenie vašej identity využívame služby poskytované našim partnerom SumSub, a Veriface . Poskytovateľ služby pomocou fotoaparátu urobí fotografiu alebo video vašej tváre a ID, ktoré poskytnete prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo vyhradenej webovej stránky. Pre viac informácií o sumSub a Veriface si prečítajte ich zásady ochrany osobných údajov.

Riešenie „SumSub a Veriface“ sa používa na porovnanie živých fotografií alebo videí vás a vášho osobného identifikačného dokladu za účelom splnenia zákonných povinností (napr. na splnenie povinností podľa zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a iným podvodom Litovskej republiky). ). a na účely prevencie kriminality) a povinnosti riadenia rizík.

Výsledok podobizne tváre (zhodujúca sa alebo nezhodujúca sa) bude uložená tak dlho, ako bude potrebné overenie, a po dobu, ktorú vyžadujú zákony proti praniu špinavých peňazí.

Zabezpečujeme, aby overenie podobizne vašej tváre bolo procesom porovnávania údajov získaných pri overovaní, teda ide o jednorazové oprávnenie používateľa porovnávať fotografie danej osoby medzi sebou. Vaša šablóna tváre nie je vytvorená, uložená ani uložená.

Pri využívaní služieb slúžia osobné údaje na určenie vašej identity, pretože Sumsub a Veriface potvrdzuje totožnosť osoby v osobnom doklade a totožnosť osoby zachytenej na fotografii. Tento proces nám umožní presnejšie overiť vašu identitu a urýchliť a zjednodušiť dokončenie procesu. Ak nie ste spokojní s týmto spôsobom identifikácie, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese support@mytu.co pre iný spôsob identifikácie.

 1. Čo ak chcete dostávať newsletter, špeciálne ponuky a správy priameho marketingu?

Ak nám poskytnete svoje kontaktné údaje a osobitný súhlas (napríklad keď sa pripojíte k našej službe alebo sa prihlásite na odber nášho newslettera prostredníctvom našej webovej platformy alebo mobilnej aplikácie), môžeme tieto osobné údaje použiť na zasielanie našich newsletterov a údajov o iných špeciálne ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať na základe vašich predchádzajúcich interakcií s nami.

Ak sa prihlásite na odber noviniek prostredníctvom našej webovej stránky, stačí zadať svoju e-mailovú adresu. Keď sa prihlásite na odber noviniek prostredníctvom našej webovej stránky, dostanete e-mail so žiadosťou o opätovné potvrdenie vášho želania, aby sme vás kontaktovali (dvojité prihlásenie). Akékoľvek dodatočné informácie sú dobrovoľné a budú použité iba na personalizáciu newslettera.

Odoslaním vašej e-mailovej adresy a následným potvrdením prostredníctvom dvojitého prihlásenia súhlasíte s odberom nášho newslettera. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť odber noviniek kliknutím na odkaz na odhlásenie v každom newsletteri. Okrem toho máte tiež možnosť odhlásiť sa vo svojom osobnom profile v časti „ochrana údajov“. Ak máte ďalšie námietky, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad. Do našich HTML e-mailových bulletinov zahrňujeme aj webové majáky, aby sme spočítali, koľko bulletinov (alebo určitých článkov, odkazov atď.) bolo dosiahnuté, a na platforme webových stránok v neoalex na počítanie používateľov, ktorí tieto stránky navštívili.

Ak ste nám na to dali súhlas, použijeme vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo a/alebo poštovú adresu (v závislosti od zvoleného marketingového spôsobu) na zasielanie priamych marketingových oznámení o našich produktoch a službách a spoločnosti skupiny. Váš súhlas získame spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi o ochrane údajov, požiadame Vás o výslovný súhlas. Vždy máte právo odmietnuť prijímanie priamej marketingovej komunikácie. Ak si to želáte, odhláste sa podľa pokynov v každom marketingovom oznámení.

Vaše osobné údaje používame na zasielanie newsletterov, špeciálnych ponúk a správ priameho marketingu.Z priamej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť vo svojom používateľskom účte kontaktovaním support@mytu.co alebo prostredníctvom aplikácie neoalex.org.

 1. Čo potrebujete vedieť o funkcii „Kontaktujte nás“ na našej platforme?

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej webovej platformy alebo mobilnej aplikácie, pomocou funkcie „Kontaktujte nás“ alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu neoalex.org. Ak nás chcete kontaktovať, musíte poskytnúť nasledujúce informácie:

Celé meno;

Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa;

Vaša žiadosť;

Akékoľvek ďalšie poskytnuté informácie sú dobrovoľné. Vaše informácie používame, aby sme odpovedali na vašu žiadosť.

Upozorňujeme, že neoalex podporuje kontaktovanie prostredníctvom chatov v mobilnej aplikácii, chatov na webových stránkach alebo vyhradenej e-mailovej adresy: support@neoalex.org.

 1. Blog Neoalex

Na našom blogu (vrátane sociálnych médií a webovej stránky) môžeme publikovať články o bankovníctve, finančných technológiách a cestovaní. Blog bude umožňovať verejné komentáre. Keď budú funkcie dostupné, ak zanecháte komentár, bude zverejnený s príslušným blogovým príspevkom a vaším používateľským menom. Zverejňovanie komentárov na našom blogu je úplne dobrovoľné.

Keď komentujete blogový príspevok, zhromažďujeme a uchovávame nasledujúce osobné údaje:

názov

URL webovej stránky

Tieto osobné údaje používame na uverejňovanie komentárov na stránke blogu.

 1. Kedy môžu byť vaše údaje zdieľané s tretími stranami?

Služby Neoalex súvisiace s poskytovateľmi tretích strán.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané:

s poskytovateľmi služieb v našej platobnej sieti, aby ste mohli načítať finančné prostriedky, uskutočňovať a prijímať transakcie a vyberať finančné prostriedky; medzi týchto poskytovateľov patria banky, príjemcovia platieb, alternatívni poskytovatelia platieb, náš vydavateľ karty, spracovateľ karty a výrobca karty;

s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám poskytujú rôzne služby na prevádzkovanie nášho podnikania; to zahŕňa našich poskytovateľov IT a hostingových služieb, poskytovateľov cloudových úložísk, e-mailových platforiem, poskytovateľov prístupových práv ku kartám (ktorí sú hostiteľmi informácií o vašej kreditnej/debetnej karte), náš systém riadenia komunikácie, poskytovateľov služieb monitorovania sankcií a transakcií, úverové informačné agentúry (na vykonávať kontroly kreditu), poskytovateľov služieb sledovania URL, našich poskytovateľov technológie rozpoznávania tváre a poskytovateľov správ/komunikácií;

regulačným orgánom a agentúram na predchádzanie podvodom, kde sme povinní zdieľať osobné údaje v súlade so zákonnými alebo regulačnými povinnosťami;

iné tretie strany, ako je polícia alebo iné príslušné orgány, keď potrebujeme reagovať na ad hoc žiadosti o zdieľanie údajov. Za takýchto okolností budeme osobné údaje zdieľať iba vtedy, ak máme na to zákonné povolenie a zdieľanie je primerané;

tretím stranám, keď máme v úmysle uzavrieť transakciu na predaj podniku a/alebo vykonať našu právnu a/alebo finančnú povinnú starostlivosť pred uzavretím takejto transakcie.

so spoločnosťami našej skupiny; na uzavretie a plnenie našej zmluvy s vami alebo v rozsahu, s ktorým ste súhlasili, ako napríklad zdieľanie údajov. To zahŕňa overenie vašej identity, prijímanie platieb a komunikáciu s vami.

Nižšie nájdete našich najdôležitejších partnerov, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje:

SumSub a Veriface  – Táto spoločnosť nám poskytuje služby overovania identity;

SumSub – táto spoločnosť nám poskytuje inšpekčné a monitorovacie služby;

Wallester – Táto spoločnosť nám poskytuje služby v oblasti výroby a spracovania platobných kariet.

Vaše osobné údaje neprenesieme tretím príjemcom, pokiaľ na takýto prenos údajov nedáte súhlas alebo ak takýto prenos nepovoľujú platné zákony.

 1. Kde sú uložené vaše údaje?

Náš poskytovateľ cloudového úložiska ukladá osobné údaje v EÚ a EHP, takže vaše informácie sú bežne uložené v tejto oblasti. Údaje neprenášame tretím stranám. Ak sa informácie prenášajú mimo EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme, aby boli zavedené vhodné záruky. Ak sú vaše Osobné údaje prenesené do krajiny, ktorá nepodlieha rozhodnutiu Komisie EÚ o spôsobilosti, sú údaje primerane chránené v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami schválenými Komisiou EÚ, príslušným certifikátom Privacy Shield alebo záväznými pravidlami tretích strán.

 1. Keď sa vaše údaje spracúvajú prostredníctvom sociálnych médií

Na našej webovej stránke používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly možno identifikovať podľa tlačidiel sociálnej siete označených logom príslušného poskytovateľa sociálnej siete.

Tieto pluginy sme nainštalovali pomocou takzvaného 2-click riešenia. To znamená, že keď si prehliadate našu webovú stránku, poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií nebudú spočiatku zhromažďovať osobné údaje. Vaše Osobné údaje sa prenesú iba kliknutím na jeden z doplnkov: Po aktivácii doplnku sa údaje automaticky prenesú príslušnému poskytovateľovi doplnku a uložia sa (v prípade poskytovateľov z USA vaše Osobné údaje Údaje budú uložené v USA).

Nemáme žiadny vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nepoznáme úplný rozsah, účely alebo doby uchovávania údajov.
Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní poskytovateľom zásuvných modulov nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach ochrany súkromia.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 1. Integrácia videa YouTube

Na našu webovú stránku sme pridali odkaz na náš YouTube kanál. Videá budú uložené na stránke http://www.YouTube.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vaše osobné údaje nebudú prenesené na YouTube, pokiaľ nebudete prehrávať videá. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv. Viac informácií o spracovaní osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov YouTube nájdete na https://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/

 1. Čo potrebujete vedieť o cookies?

TU používa súbory cookie na udržiavanie a zlepšovanie prevádzky mobilnej aplikácie a webovej platformy TU. Informácie o používaní cookies nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový server odosiela do vášho webového prehliadača a ukladá lokálne vo vašom počítači. Súbor cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať prehliadač na každej stránke. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Na našej webovej stránke používame nasledujúce kategórie súborov cookie:

Kategória 1: Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webovej stránke a využívať jej funkcie. Bez týchto cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, ako je zapamätanie si prihlasovacích údajov alebo rezervácia poskytnutých údajov.

Kategória 2: Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Napríklad používame súbory cookie služby Google Analytics, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používatelia vstupujú, prechádzajú alebo používajú webovú platformu TU, a zvýraznili oblasti na zlepšenie, ako je navigácia na stránkach, objednávanie a marketingové kampane. Údaje uložené týmito súbormi cookie nikdy nezobrazujú žiadne osobné údaje, z ktorých by bolo možné určiť vašu osobnú identitu.
Kategória 3: Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie si pamätajú vaše voľby, ako je krajina, z ktorej navštevujete našu webovú stránku, jazyk a parametre vyhľadávania, ako je počet hostí, dĺžka pobytu atď. vaše preferencie a vaše návštevy budú prispôsobenejšie a príjemnejšie.

Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať zmenou nastavení vo svojom prehliadači/mobilnej aplikácii. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť ďalšie informácie o súboroch cookie na stránke www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete vo svojom prehliadači zakázať súbory cookie, možno nebudete môcť vykonávať určité činnosti na našich webových stránkach alebo pristupovať k určitým ich častiam správne.

 1. Používame Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics, čo je služba webovej analýzy poskytovaná poskytovateľom tretej strany Google, Inc. („Google“). Google Analytics sa používa na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky, na prípravu správ o aktivite webovej stránky a ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky sa zvyčajne prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na servery v USA. Tento prenos podlieha certifikátu Google Privacy Shield a samostatnej zmluve o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631

(informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov).

 1. Aké bezpečnostné opatrenia zabezpečujú súlad s ochranou údajov?

Snažíme sa udržiavať primerané bezpečnostné štandardy a zaviedli sme prísne technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov v súlade s najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích strán. Pri prenose vysoko citlivých osobných údajov cez internet používame iba šifrované prenosové trasy a dodržiavame štandardy zabezpečenia údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS), čo je súbor zásad a postupov navrhnutých na optimalizáciu bezpečnosti. Keď dostaneme vaše osobné údaje, použijeme prísne postupy a bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu. Tretie strany (tj externé spoločnosti) nám poskytujú služby spracovania údajov, a preto sú povinné dodržiavať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Externí poskytovatelia služieb sú pod dohľadom úradníka pre ochranu údajov, aby sa zabezpečilo dodržiavanie týchto pravidiel.

 1. Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na účely, na ktoré boli vaše údaje zhromaždené a spracované, vrátane účelov na splnenie zákonných, regulačných, daňových, účtovných alebo oznamovacích povinností. To znamená, že vaše údaje uchovávame v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie služieb a v takom rozsahu, v akom to vyžadujú požiadavky na uchovávanie v zákonoch a nariadeniach. Ak právne akty Litovskej republiky nestanovujú príslušnú dobu uchovávania údajov, určíme ju s prihliadnutím na právny účel uchovávania údajov, právny základ a zásady zákonného spracúvania osobných údajov.Podmienky uchovávania osobných údajov na účely spracúvania osobných údajov uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú nasledovné:

po dobu platnosti Vášho súhlasu, ak neexistujú žiadne ďalšie zákonné požiadavky, ktoré musia byť pri spracúvaní osobných údajov splnené;

v prípade uzatvárania a plnenia zmlúv – do doby platnosti zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami a do 10 rokov od skončenia vzťahu medzi vami a nami;

osobné údaje zhromaždené pri plnení povinností podľa zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaní terorizmu sa uchovávajú až 8 (osem) rokov v súlade s postupom stanoveným zákonom o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu Litovskej republiky . Dobu uchovávania možno predĺžiť najviac o 2 (dva) roky, ak o to príslušný orgán požiada;

Vaše osobné údaje zaslané prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vašej požiadavky a podporu ďalšej spolupráce, najdlhšie však 6 mesiacov od posledného dňa komunikácie, ak neexistujú zákonné požiadavky na ich uchovávanie dlhšie .

V prípadoch, keď sú podmienky uchovávania údajov uvedené v právnych úkonoch, platia právne úkony.

Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšiu dobu, ak:

je potrebné, aby sme sa bránili existujúcim alebo hroziacim nárokom alebo aby sme si vymohli svoje práva alebo riadne vyriešili spor, sťažnosť alebo reklamáciu;

existuje dôvodné podozrenie z nezákonnej činnosti;

vyžadované platnými zákonmi;

Po uplynutí doby uchovávania vaše údaje vymažeme a/alebo spoľahlivo a neodvolateľne depersonalizujeme čo najskôr, v rámci primeranej doby potrebnej na vykonanie takéhoto úkonu.

 1. Aké máte práva?

Podľa zákona o ochrane údajov máte množstvo práv. Tieto práva a ako ich môžete uplatniť sú popísané v tejto časti. Možno vás budeme musieť požiadať o preukázanie vašej totožnosti, aby sme mohli odpovedať na žiadosť o uplatnenie ktoréhokoľvek z práv uvedených v tejto časti, a tiež vás možno budeme musieť požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad o pomoc pri hľadaní vašich osobných údajov. údaje, ktorých sa vaša žiadosť týka.

Neoalex.org rešpektuje práva zákazníka na prístup, správu a kontrolu osobných údajov spracúvaných TU. Po prijatí žiadosti zákazníka o uplatnenie niektorého z nižšie uvedených práv TU žiadosť zákazníka posúdi a bezodkladne a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti poskytne odpoveď. Táto lehota môže byť predĺžená, ak je požiadavka klienta zložitá alebo z dôvodu množstva prijatých požiadaviek TU nemôže pripraviť odpoveď v vopred stanovenom termíne. V takomto prípade TU informuje klienta o predĺžení lehoty na vypracovanie odpovede na žiadosť klienta a uvedie konkrétny termín na vypracovanie odpovede.

Môžeme odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti, ak platí výnimka stanovená v GDPR a/alebo obmedzenie implementácie dotknutých osôb a/alebo vaša žiadosť je zjavne nerozumná alebo neprimeraná. Ak odmietneme vyhovieť vašej žiadosti, písomne vám oznámime dôvod tohto odmietnutia.

 

Keď zhromažďujeme a používame vaše údaje, máte právo:

Právo byť informovaný. Máte právo získať jasné, transparentné a ľahko zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje.

Právo na prístup k vašim informáciám. Máte právo požiadať, aby sme vám zaslali kópiu všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame (s určitými výnimkami).

Právo na elektronickú kópiu vašich údajov. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vám zaslali povinné informácie o účte, ktoré o vás máme, v štandardnom elektronickom formáte alebo nás môžete požiadať o prenos týchto údajov tretej strane, ak si to želáte a ak je to pre nás technicky možné.

Právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše údaje. Máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali akékoľvek osobné údaje, ktoré spracúvame, ak sa ako právny základ spracúvania spoliehame na oprávnené záujmy (ako je uvedené v časti 3). Vaša námietka musí byť založená na dôvodoch relevantných pre vašu konkrétnu situáciu.

Ak požiadate o uplatnenie svojho práva na námietku, ak máme závažné oprávnené dôvody na to, aby sme vaše osobné údaje ďalej spracúvali, môžeme v tom pokračovať. V opačnom prípade prestaneme spracúvať vaše osobné údaje.

Ak však namietate proti používaniu osobných údajov, ktoré potrebujeme na poskytovanie služieb, možno budeme musieť zrušiť váš platobný účet, pretože nebudeme môcť poskytovať služby.

Právo požiadať nás, aby sme vám nerobili reklamu. Môžete nás požiadať, aby sme vám neposielali priamy marketing. Môžete to urobiť podľa pokynov na zrušenie odberu v akýchkoľvek marketingových e-mailoch.

Právo požadovať opravu nepresných údajov. Máte právo nás požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak sme presvedčení, že nové údaje, ktoré ste nám poskytli, sú presné, vaše osobné údaje čo najskôr opravíme.

Právo požiadať o vymazanie vašich údajov. Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností, napríklad ak sme vaše údaje spracúvali nezákonne alebo ak už údaje nepotrebujeme na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania vašich údajov. Môžete nás požiadať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, napríklad ak sa domnievate, že osobné údaje sú nepresné a potrebujeme skontrolovať ich správnosť, alebo ak už údaje nepotrebujeme, ale Vy požadujete, aby sme ich uchovávali za účelom uplatnenia vašich práv.

Obmedzenie vašich osobných údajov znamená, že vaše osobné údaje iba uchovávame a ďalej ich nespracúvame, pokiaľ k tomu nedáte súhlas, alebo údaje potrebujeme spracovať na uplatnenie právneho nároku alebo na ochranu tretej strany alebo verejnosti.

Právo odvolať svoje povolenie. Ak ste nám udelili súhlas na používanie vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Je pre nás zákonné používať vaše osobné údaje, kým svoj súhlas neodvoláte.
 1. Ako môžem kontaktovať vášho úradníka pre ochranu údajov?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli u nás uložené, alebo ak by ste si chceli uplatniť svoje práva, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu údajov pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov:

support@neoalex.org 

Upozorňujeme, že každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, porušuje GDPR.

Za klienta môže podať žiadosť oprávnená osoba, ak je k žiadosti priložená platná plná moc.

 1. Čo mám robiť, ak mám sťažnosť?

Veľmi dbáme na to, aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov našich zákazníkov v súlade s našimi zákonnými povinnosťami. Ak nie ste spokojný s tým, ako sa domnievate, že sme spracovali vaše osobné údaje, kontaktujte nás na vyššie uvedených kontaktoch a neoalex urobí všetko pre to, aby sme vašu sťažnosť vyriešili.

 1. Aktualizácie a čo robiť, ak sa politika zmení?

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne aktualizované. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme, budú zverejnené na webovej stránke neoalex.org. V prípade akýchkoľvek významných zmien vás budeme informovať aj e-mailom. Odporúčame vám skontrolovať všetky zmeny, ktoré sme vykonali, na https:www.neoalex.org