Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Neoalex – fintech digitálna banková platforma má štatút neobank, jej systém funguje a spracováva bankové údaje na princípe BaaS. Využíva všetky dostupné bankové služby otváranie účtov, prevody SEPA, využívanie platobných kariet tretích strán.

Pre poskytovanie Služieb platia tieto Všeobecné podmienky (ďalej len Všeobecné podmienky). Všeobecné podmienky by sa mali považovať za zmluvu o poskytovaní služieb.

 1. Služby

1.1. Neoalex ponúka tieto služby:

 1. a) osobné a obchodné účty;
  b) prichádzajúce a odchádzajúce prevody v rôznych menách vrátane SEPA a SWIFT platieb;
  c) služby elektronickej peňaženky vrátane načítania elektronických peňaženiek prostredníctvom externých strán;
  d) platby kartou;
  e) výbery hotovosti prostredníctvom bankomatu.

1.2. Klient schválením týchto Podmienok zároveň súhlasí s Pravidlami používania platobných kariet, ktoré sa naňho vzťahujú. Pravidlá sú uvedené na Neoalex.

 1. Definície

2.1. Aplikácia znamená mobilnú aplikáciu na správu účtu, nainštalovanú a používanú v mobilných zariadeniach.

2.2. Účet znamená účet otvorený v neoalex na meno Klienta.

2.3. Pracovný deň znamená deň, kedy neoalex poskytuje svoje služby, stanovený neoalex-om. Neoalex môže nastaviť rôzne pracovné dni pre rôzne služby.

2.4. Klientom sa rozumie fyzická (osobná), podnikateľ alebo obchodník, ktorý sa zaregistroval v Systéme a ktorému Neoalex poskytuje služby.

2.5. Provízia – suma, ktorú si Neoalex účtuje od Klienta za poskytovanie Služieb Neoalex Klientovi.

2.6. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje Služby pre svoju osobnú potrebu.

2.7. Elektronickými peniazmi sa rozumejú peniaze pripísané/prevedené na Účet a držané na účte na vykonávanie Platobných služieb prostredníctvom Systému.

2.8. Dohoda o Európskom hospodárskom priestore znamená Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1994.

2.9. Členský štát EÚ znamená členský štát Európskej únie.

2.10. Platobnou operáciou sa rozumie peňažný prevod, platba alebo výber iniciovaný platiteľom alebo príjemcom.

2.11. Platobným príkazom sa rozumie príkaz Klienta na vykonanie Platobnej operácie.

2.12. Platobná služba znamená: (i) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov peňažných prostriedkov na platobnom účte u poskytovateľa platobných služieb používateľa platobných služieb alebo u iného poskytovateľa platobných služieb: vykonávanie inkás vrátane jednorazových inkás, vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia a/alebo uskutočňovania úhrad vrátane trvalých príkazov; a/alebo (ii) vydávanie platobných nástrojov a/alebo získavanie platobných transakcií; a/alebo (iii) poukázanie peňazí; a/alebo iv) služby umožňujúce vloženie hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu; a/alebo (v) služby umožňujúce výbery hotovosti z platobného účtu, ako aj všetky operácie potrebné na vedenie platobného účtu.

2.13. Platobným prostriedkom sa rozumie akýkoľvek platobný nástroj, ktorý umožňuje prepojenie s Účtom a vykonávanie platobných prevodov pomocou tohto platobného nástroja.

2.14. Neoalex účet znamená účet otvorený v Systéme na meno Klienta a používaný na uchovávanie finančných prostriedkov a uskutočňovanie platobných prevodov.

2.15. Službami sa rozumie služba vydávania a vyplácania elektronických peňazí, Platobné služby a ďalšie služby poskytované spoločnosťou Neoalex.

2.16. Online kontom sa rozumie výsledok registrácie do počítačového systému alebo Aplikácie, pri ktorej sa uložia osobné údaje registrovaného Klienta, pridelí sa prihlasovacie meno a definujú sa práva Klienta v Systéme.

2.17. Systém znamená softvérové ​​riešenie na webovej stránke Neoalex a Aplikácii slúžiace na poskytovanie služieb Neoalex.

2.18. Heslo (Heslá) znamená akýkoľvek kód Klienta vytvorený v Systéme alebo poskytnutý Klientovi spoločnosťou Neoalex na prístup k Online účtu a/alebo Účtu alebo spustenie a správu samostatných služieb poskytovaných spoločnosťou Neoalex a/alebo spustenie, autorizáciu, implementáciu. , potvrdenie a prijatie Služieb.

2.19. Strana znamená Tašku alebo Klienta (spoločne známe ako Strany).

 1. Registrácia v systéme Neoalex

3.1. Klient, ktorý chce začať používať Systém, musí prejsť registračným procesom. Taška na palube klienta na diaľku. Okrem toho je popis postupu identifikácie Klienta uvedený v Pravidlách pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spoločnosti Neoalex.

3.2. Klient sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť a utajenie Hesla a Jedinečného identifikátora udeleného Klientovi. V prípade, ak sa heslo dozvie (alebo sa prípadne stane) tretím osobám, Klient sa zaväzuje bezodkladne zmeniť Heslo a/alebo Jedinečný identifikátor.

3.3. Klient sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť a utajenie údajov o svojom Platobnom nástroji, vrátane čísla platobnej karty a kódu CVV (overovacia hodnota karty).

3.4. Klient sa pri registrácii do Systému zaväzuje uviesť pri registrácii správne a úplné údaje o sebe. Klient sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 1 Pracovného dňa, informovať Neoalex o akejkoľvek zmene informácií a dokumentov poskytnutých Neoalex počas procesu registrácie, vrátane, nie však výlučne, zmeny e-mailu, telefónu, informácií o zástupca a pod.

3.5. Neoalex má právo požadovať od Klienta doplňujúce informácie a/alebo dokumenty súvisiace s prevádzkou Klienta a požadovať od Klienta pravidelné vypĺňanie týchto informácií.

3.6. Ak klient neposkytne požadované informácie a/alebo dokumenty v rámci podmienok určených spoločnosťou Neoalex, spoločnosť Neoalex má právo pozastaviť proces registrácie klienta.

3.7. Klient je povinný po riadnom prihlásení a udelení prístupu k účtu aktivovať povinnú bezpečnostnú funkciu Two Factor Authentication podľa pokynov uvedených na neoalex.org. Ak nie je aktivovaná dvojfaktorová autentifikácia do 3 dní, NeoalexPay má právo pozastaviť účet až do aktivácie dvojfaktorovej autentizácie.

3.8. Klient môže vstúpiť do právnych vzťahov so Neoalex priamo a/alebo prostredníctvom Zástupcov Klienta.

 1. Platobné služby a Pravidlá otvárania účtu

4.1. Účet umožňuje Klientovi vkladať, prevádzať, uchovávať finančné prostriedky na Účte na prevody, vykonávanie domácich a medzinárodných peňažných prevodov, platby príspevkov, tiež prijímať peniaze na Účet, vysporiadať tovar a služby a vykonávať ďalšie operácie priamo súvisiace s prevodmi peňazí.

4.2. Peniaze držané na Klientovom účte sa považujú za Elektronické peniaze, ktoré Neoalex vydá potom, čo Klient prevedie alebo vloží peniaze na svoj Účet. Potom, čo Klient vloží/prevedie peniaze na svoj Účet a neoalex peniaze prijme, Neoalex ich pripíše na Účet Klienta a zároveň vydá Elektronické peniaze v nominálnej hodnote. Elektronické peniaze sú pripísané a držané na Klientovom účte.

4.3. Konkrétny spôsob vkladu/prevodu finančných prostriedkov na Účet si Klient vyberá v Online účte výberom časti „Pokyny k financovaniu“, ktorá obsahuje pokyny na vloženie peňazí pre jednotlivé spôsoby platby.

4.4. Nominálna hodnota Elektronických peňazí sa zhoduje s hodnotou peňazí vložených/prevedených na Účet (po odpočítaní štandardnej provízie vhodnej pre konkrétny spôsob platby, ak je to vhodné).

4.5. Elektronické peniaze držané na účte nie sú vkladom a Neoalex za žiadnych okolností nevypláca žiadne úroky za Elektronické peniaze držané na účte Neoalex a neposkytuje žiadne ďalšie výhody spojené s časovým obdobím, počas ktorého sú Elektronické peniaze uložené.

4.6. Na žiadosť Klienta budú Elektronické peniaze vedené na jeho Účte kedykoľvek preplatené za ich nominálnu hodnotu, s výnimkou prípadov uvedených vo Všeobecných podmienkach.

4.7. Klient zadáva žiadosť o preplatenie Elektronických peňazí vygenerovaním Platobného príkazu na prevod Elektronických peňazí z jeho Účtu na akýkoľvek iný Klientom určený účet alebo výberom Elektronických peňazí zo svojho Účtu inými spôsobmi podporovanými Neoalex a uvedenými v systém. Neoalex má právo uplatniť obmedzenia na zaplatenie Elektronických peňazí. Neoalex nezodpovedá a nieje zodpovedný za uskutočnený prevod klientom mimo systém Neoalex na účty tretích strán.

4.8. Na preplatenie Elektronických peňazí sa neuplatňujú žiadne špecifické podmienky, ktoré by sa líšili od štandardných podmienok pre prevody a iné Platobné operácie vykonávané na Účte. Výšku preplatených/prevedených Elektronických peňazí si volí Klient.

4.9. Za vyplatenie elektronických peňazí sa neúčtuje žiadny dodatočný poplatok. V prípade preplatenia Elektronických peňazí Klient platí obvyklú Províziu za prevod alebo výber peňazí, ktorá závisí od Klientom zvoleného spôsobu prevodu/výberu Elektronických peňazí. Za prevod/výber peňazí sa účtujú štandardné poplatky za tašku.

 

4.10. V prípade, že Klient vypovedá Všeobecné podmienky a uzatvorené zmluvy a požiada so žiadosťou o zrušenie svojho Účtu a vymazanie svojho Online Účtu zo Systému, alebo Neoalex ukončí poskytovanie Služieb, peniaze držané na Účte Klienta budú prevodom na bankový účet alebo na účet v rámci iného elektronického platobného styku určeného Klientom. Neoalex má právo najskôr odpočítať finančné prostriedky, ktoré patria Neoalex (poplatky za Služby poskytované spoločnosťou Neoalex a iné nezaplatené sumy, vrátane, ale nie výlučne, pokút a škôd, ktoré Neoalex vznikli v dôsledku porušenia Všeobecných podmienok alebo iných záväzkov, ktorých sa dopustila Klienta, ktoré boli uložené medzinárodnými organizáciami platobných kariet, inými finančnými inštitúciami a/alebo štátnymi inštitúciami).

4.11. Provízie pre špeciálne kategórie Klientov sa môžu líšiť od štandardných Províznych poplatkov. Vyššie uvedené kategórie klientov sú určené v pravidlách spoločnosti Neoalex.

4.12. Neoalex si vyhradzuje právo neotvoriť účet a/alebo účet zatvoriť bez uvedenia dôvodu.

4.13. Na používanie platobných služieb prostredníctvom systému Neoalex musí vybavenie klienta spĺňať nasledujúce minimálne systémové požiadavky:

4.13.1. Pracovná plocha:
Minimum:
Procesor: Intel Core i3 alebo lepší
Pamäť: 2 GB RAM

4.13.2. OS: Windows 7 / Linux s aktuálnou distribúciou
Prehliadač: Firefox / Chrome / Edge

4.13.3. Mobilné zariadenia:
iOS 10 alebo vyšší / Android 6.0 alebo vyšší

4.14. Neoalex má právo zadržať, obmedziť platbu, úhradu a prevedenú sumu / transakciu / na klientskom účte po dobu 90.dní pokiaľ klient v neoalex systéme neodstráni pochybnosti o transakcii. Za takúto transakciu sa považuje podozrenie o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a iných nezákonných finančných operácii. Klient túto skutočnosť berie na vedomie pri založení, otvorení klienstkého účtu v systéme Neoalex. 

4.15. Neoalex nezodpovedá za úhrady, platby so systému Neoalex na externé bankové a iné účty tretích strán. 

 1. Používanie účtu

5.1. Klient môže spravovať Účet cez internet prihlásením sa do svojho Online účtu svojim prihlasovacím menom a Heslom alebo cez Aplikáciu.

5.2. Platobné prevody z účtu klienta je možné vykonať:

5.2.1. inému používateľovi Systému;

5.2.2. na účty v Litve, EÚ a zahraničných bankách (okrem bánk v zahraničí, do ktorých sú Platobné prevody zakázané; Neoalex informuje Klienta o takýchto krajinách v Systéme);

5.2.3. na účty v iných elektronických platobných systémoch uvedených v Systéme;

5.2.4. k iným debetným a kreditným kartám využívajúcim platobné služby z karty na kartu.

5.3. Prostriedky je možné previesť na Účet v rôznych menách. Klientovi sa pred vykonaním akejkoľvek transakcie v inej mene v rámci Systému zobrazí výmenný kurz platný v momente konverzie. Výmenný kurz je v Systéme neustále aktualizovaný.

5.3.1. Pre platobný príkaz v mene Euro, ktorý zadá Klient ako platiteľ a bankový účet príjemcu platby je vedený u Poskytovateľa platobných služieb v členskom štáte EÚ alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Klient súhlasí ten Neoalex zabezpečí, aby bola čiastka platby pripísaná na účet Poskytovateľa platobných služieb Príjemcu najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od prijatia platobného príkazu od Klienta.

5.3.2. Pre platobné príkazy zadané Klientom spoločnosti Neoalex, ktoré sa týkajú poskytovania niektorej z vyššie uvedených platieb spoločnosťou Neoalex v eurách a účet príjemcu platby je vedený u platobnej služby poskytovanej v členskom štáte EÚ alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore Neoalex zabezpečí, aby bola poskytovateľovi platobných služieb príjemcu pripísaná suma platby najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od prijatia platobného príkazu od Klienta.

5.3.3. Pri platobnom príkaze, ktorý zadáva Klient ako platiteľ v mene členského štátu EÚ inej ako euro a účet príjemcu je vedený u poskytovateľa platobných služieb v členskom štáte EÚ alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore Klient súhlasí s tým, že Neoalex zabezpečí, aby bola poskytovateľovi platobných služieb príjemcu pripísaná suma platby najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od prijatia platobného príkazu od Klienta.

5.3.4. Pre platobné príkazy zadané Klientom ako platiteľom v inej mene ako euro alebo inej ako je mena členského štátu EÚ alebo iná ako mena štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Klient súhlasí s tým, že vyššie uvedené lehoty sa neuplatňujú.

5.3.5. Lehoty navyše neplatia v prípade, že akékoľvek údaje potrebné na uskutočnenie transakcie, ktoré Klient poskytol Neoalex, sú chybné.

5.3.6. V prípade, že Klient je príjemcom došlej platby v inej mene ako euro alebo inej ako je mena členského štátu EÚ alebo iná ako mena štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Klient súhlasí s tým, že vyššie uvedené lehoty neplatia.

5.4. Banka alebo iný systém elektronického prevodu peňazí si môže účtovať poplatky za prevod peňazí z/na Účet Klienta na bankový účet Klienta, kartu alebo platobný účet iného elektronického platobného systému.

5.4.1. Neoalex si môže účtovať dodatočné poplatky, ak prijaté finančné prostriedky musia byť prevedené na inú menu predtým, ako ich bude možné pripísať na účet klienta. O dodatočných poplatkoch bude Klient vopred informovaný.

5.5. Poplatky za Služby Neoalex sú strhávané z Účtu Klienta. V prípade, že peňažná suma na Účte je nižšia ako suma Platobného prevodu a cena Služby , Platobný prevod sa neuskutoční.

5.6. V prípade, že Klient uvedie nesprávne údaje príjemcu a Platobný príkaz bude vykonaný podľa údajov poskytnutých Klientom (napr. Klient uvedie nesprávne číslo účtu), má sa za to, že Neoalex si svoje povinnosti riadne splnil a nebude splácať. prevedenej sumy Klientovi. Klient bude ohľadom vrátenia peňazí kontaktovať priamo osobu, ktorá prevod prijala.

5.7. Klient je povinný poskytnúť Platobný príkaz na vykonanie Platobnej operácie v súlade s pokynmi uvedenými v Systéme a platnými v momente prevodu.

5.8. Ak Platiteľ zadá nesprávny Platobný príkaz alebo uvedie nesprávne údaje na Platobnom prevode, ale Platobný prevod ešte nebol vykonaný, Klient môže požiadať o opravu Platobného príkazu.

5.9. Ak Neoalex nemôže pripísať peňažné prostriedky uvedené v Platobnom príkaze príjemcovi z dôvodu chýb Klienta v Platobnom príkaze, Platobný príkaz môže byť zrušený a prostriedky môžu byť Klientovi vrátené, ak je to technicky možné.

5.10. Vo všetkých prípadoch, keď Neoalex dostane Platobný príkaz, ale finančné prostriedky nie je možné pripísať z dôvodu chýb v Platobnom príkaze alebo nedostatočných informácií, Neoalex podnikne všetky možné opatrenia na sledovanie Platobnej operácie s cieľom získať presné informácie a vykonať Platobný príkaz.

5.11. Klient, ktorý si všimol, že peniaze boli na jeho Účet pripísané omylom alebo iným spôsobom, ktorý nemá právny základ, je povinný o tom bezodkladne informovať Neoalex, najneskôr však do 1 Pracovného dňa po tom, čo sa o chybne pripísanom účte dozvedel. peniaze. Klient nemá právo nakladať s peniazmi, ktoré mu nepatria. V takýchto prípadoch má Neoalex právo a Klient udeľuje neodvolateľný súhlas s odpočítaním peňazí z jeho Účtu bez príkazu Klienta. Ak suma peňazí na účte Klienta nepostačuje na odpísanie omylom pripísaných peňazí, Klient sa bezpodmienečne zaväzuje vrátiť Neoalex omylom pripísané peniaze do 3 (troch) Pracovných dní od prijatia takejto žiadosti od Neoalex.

5.12. Klient má právo zmeniť limity pre Platobné prevody k Účtu vyplnením dodatočného potvrdenia Online Účtu v súlade s postupom stanoveným v Systéme a ďalšie limity pre prevody nastaviť vyplnením dodatočného potvrdenia. Klient si môže limity nastaviť podľa vlastného uváženia, avšak neoalex má právo veľkosť limitov kedykoľvek obmedziť. Klient si môže aplikované limity skontrolovať v Systéme. O nadobudnutí platnosti limitu bude Klient informovaný e-mailom a prostredníctvom Systému.

5.13. Klient si môže skontrolovať stav a históriu Účtu prihlásením sa do Online účtu alebo do Aplikácie. Klient môže tiež nájsť informácie o všetkých uplatnených poplatkoch a iných poplatkoch strhnutých z účtu Klienta počas zvoleného časového obdobia.

5.14. Potvrdenia, objednávky, žiadosti, oznámenia a iné úkony Klienta vykonané prostredníctvom webových stránok tretích osôb alebo iných miest tak, že sa prihlási do svojho Účtu a takto sa identifikujú, sa považujú za uzavretie zmluvy.

5.15. Vedenie účtu cez internet:

5.15.1. Pre vykonanie Platobnej operácie cez internet musí Klient vyplniť Platobný príkaz v Systéme a predložiť ho na vykonanie, pričom v Systéme elektronicky potvrdí Súhlas s vykonaním Platobného príkazu.

5.15.2. Zadanie Platobného príkazu v Systéme je súhlasom Klienta s vykonaním Platobnej operácie a nie je možné ho zrušiť (zrušenie Platobného príkazu je možné len do začatia vykonávania Platobného príkazu – stav Platobného príkazu a možnosť zrušenie sú viditeľné na Online účte Klienta).

5.15.3. V prípade, že peňažná suma na účte Klienta nepostačuje na vykonanie Platobného prevodu, Platobný prevod sa ruší. Klient môže zadať Platobný príkaz znova, keď bude dostatok peňazí na Účte. Ak je množstvo peňazí na Účte nedostatočné v jednej mene, ale je dostatok peňazí v inej mene, Platobný prevod sa nevykoná, kým Klient neprevedie inú menu na menu platby (okrem prípadov, kedy Klient si objednal funkciu automatickej výmeny meny alebo je prevod určený na platbu za tovar alebo služby prostredníctvom Systému).5.16. Platobný príkaz (z Účtu zriadeného v Neoalex na druhý Účet otvorený v neoalex) sa považuje za prijatý (počítanie lehoty na vykonanie takéhoto Platobného príkazu začína dňom jeho prijatia, resp. Platobný príkaz nie je Pracovným dňom, Platobný príkaz sa považuje za prijatý v najbližší Pracovný deň.

5.17. Platobný príkaz (mimo Systém), ktorý Neoalex prijal v Pracovný deň, ale nie v pracovných hodinách stanovených Neolaexom, sa považuje za prijatý v najbližší Pracovný deň Neoalex.

5.18. Všetky Platobné príkazy, ktoré Systém prijme, sú zaradené do poradia podľa priority. Následne sú Platobné príkazy realizované podľa poradia, pričom realizácia nastáva buď okamžite, alebo ihneď po dokončení predchádzajúcich Platobných príkazov.

5.19. Neoalex má právo evidovať a uchovávať akýkoľvek Platobný príkaz zadaný ktorýmkoľvek spôsobom dohodnutým so spoločnosťou Neoalex a evidovať a uchovávať informácie o všetkých Platobných operáciách vykonaných Klientom alebo podľa Platobných príkazov Klienta. Záznamy uvedené v tomto bode môže spoločnosť Neoalex predložiť Klientovi a/alebo tretím osobám, ktoré majú právo získať takéto údaje na základe právnych predpisov, ako dôkaz potvrdzujúci predloženie Platobných príkazov a/alebo vykonanú Platbu. Operácie.

5.20. Platobné príkazy zadané Klientom musia spĺňať požiadavky na predloženie takéhoto Platobného príkazu a/alebo obsah Platobného príkazu stanovené právnymi predpismi alebo Neoalexom. Platobné príkazy zadané Klientom musia byť formulované jasne, jednoznačne, musia byť vykonateľné a obsahovať jasne vyjadrenú vôľu Klienta. Neoalex nezodpovedá za chyby, nezrovnalosti, opakovania a/alebo rozpory v Platobných príkazoch zadaných Klientom, vrátane, nie však výlučne, správnosti náležitostí Platobného príkazu zadaného Klientom. Ak Klientom predložený Platobný príkaz neobsahuje dostatok údajov alebo obsahuje nedostatky, môže Neoalex bez ohľadu na povahu nedostatkov Platobného príkazu odmietnuť vykonanie takéhoto Platobného príkazu,

5.21. Neoalex má právo odmietnuť vykonať Platobný príkaz v prípade dôvodných pochybností o tom, že Platobný príkaz bol zadaný Klientom alebo splnomocneným zástupcom Klienta, Platobný príkaz alebo predložené doklady sú oprávnené. V takýchto prípadoch má Neoalex právo požadovať od Klienta dodatočné potvrdenie predloženého Platobného príkazu a/alebo predloženie dokladov potvrdzujúcich práva osôb nakladať s finančnými prostriedkami na Účte alebo iných dokladov označených Neoalex spôsobom prijateľným pre Neoalex. na náklady Klienta. V prípadoch uvedených v tomto bode Neoalex koná s cieľom chrániť právne záujmy Klienta, Neoalex a/alebo iných osôb, teda Neoalex nezodpovedá za straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku odmietnutia vykonania predloženého Platobného príkazu. .

5.22. Neoalex má právo pred vykonaním Platobného príkazu predloženého Klientom požadovať od Klienta doklady preukazujúce legálny zdroj peňazí súvisiacich s Platobným príkazom. V prípade, že Klient takéto doklady nepredloží, má Neoalex právo odmietnuť vykonanie Platobného príkazu Klienta.

5.23. Neoalex má právo zapojiť tretie osoby do čiastočného alebo úplného vykonania Platobného príkazu Klienta, ak si to vyžadujú záujmy Klienta a/alebo podstata Platobného príkazu. V prípade, že podstata Platobného príkazu Klienta vyžaduje zaslanie a vykonanie Platby ďalej inou peňažnou inštitúciou, avšak táto inštitúcia Platobný príkaz pozastaví, Neoalex nezodpovedá za takéto konanie peňažného ústavu, ale snaží sa zistiť uviesť dôvody pozastavenia Platobného príkazu. Neoalex má právo pozastaviť a/alebo ukončiť vykonávanie Platobného príkazu Klienta, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné z iných dôvodov, ktoré Neoalex nemôže ovplyvniť.

5.24. V prípade, že Neoalex odmietne vykonať Platobný príkaz predložený Klientom, Neoalex o tom Klienta bezodkladne informuje alebo vytvorí potrebné podmienky na to, aby sa Klient s takýmto oznámením oboznámil, okrem prípadov, keď je takéto oznámenie technicky nemožné alebo zakázané právnymi úkonmi.

5.25. Neoalex neprijme a nevykoná Platobné príkazy Klienta na vykonanie operácií na Účte Klienta, ak dôjde k zablokovaniu finančných prostriedkov na účte, ak právo Klienta nakladať s finančnými prostriedkami je inak právne obmedzené alebo v prípade pozastavenia operácií príslušnými právne úkony.

5.26. Ak sú peniaze prevedené Platobným príkazom vrátené z dôvodov, ktoré Neoalex nemôže ovplyvniť (nepresné údaje Platobného príkazu, zatvorenie účtu príjemcu a pod.), vrátená suma je pripísaná na Účet Klienta. Poplatky zaplatené Platiteľom za vykonanie Platobného príkazu sa nevracajú a ostatné poplatky súvisiace s vrátením peňazí a pripísané na Neoalex môžu byť odpočítané z Účtu Klienta.

5.27. Neoalex má právo vrátiť vydávajúcej strane akúkoľvek prichádzajúcu transakciu, ktorá sa javí akokoľvek podozrivá, a účtovať príslušné poplatky z účtu klienta. Poplatky môžu zahŕňať štandardné poplatky za bankový prevod alebo postup potvrdenia SWIFT na identifikáciu čísla účtu emitenta a pridelenie vrátených prostriedkov naň. Poplatok môže byť vyšší v závislosti od destinácie, meny a prípadne prepočtu cudzej meny.

5.28. Klient súhlasí s tým, aby Neoalex odovzdal Osobné údaje Klienta osobám priamo súvisiacim s vykonaním Platobnej operácie, ako sú medzinárodné organizácie vydávajúce platobné karty, spoločnosti spracúvajúce informácie o platbách platobnými kartami, poskytovateľ Platobných služieb príjemcu, prevádzkovateľ platobného systému na vykonanie Platobnej operácie, sprostredkovatelia poskytovateľa Platobných služieb Klienta a príjemcu.

5.29. V prípade potreby a/alebo vyžadovanej inštitúciami iných štátov má Neoalex právo získať dodatočné informácie (napr. meno a priezvisko/titul príjemcu platby, platobný kód) potrebné na náležité vykonanie Platobného príkazu.

5.30. Pri vykonávaní Platobných príkazov z podnetu Klienta spoločnosť Neoalex odovzdá poskytovateľovi platobných služieb informácie (vrátane Osobných údajov Klienta) uvedené Klientom v Platobnom príkaze.

5.31. V prípade úmrtia klienta (ak je klientom fyzická osoba) bude účet klienta zrušený a finančné prostriedky v držbe klienta budú prevedené na účet uvedený nástupcom. Opatrenia uvedené v tomto článku sa vykonajú podľa postupu stanoveného podľa platných zákonov.

5.32. Neoalex si bude účtovať všetky príslušné poplatky súvisiace so zrušením Účtu. Ak si žiadny nástupca neuplatní nárok na zvyšok finančných prostriedkov (t. j. nie je uvedené, kam majú byť finančné prostriedky prevedené) na účte do 12 mesiacov, Neoalex bude účtovať aj prostriedky na účte s denným poplatkom 0,15 %.

5.33. Klient súhlasí s tým, že Neoalex môže pri poskytovaní Služieb využívať služby protistrán (vrátane, ale nie výlučne, bánk, inštitúcií elektronických peňazí, platobných inštitúcií a iných finančných inštitúcií). Neoalex je oprávnený lákať protistrany na poskytovanie Služieb bez predchádzajúcej dohody s Klientom.

5.34. Niektorí klienti môžu podliehať požiadavke na platbu vopred, ktorá umožňuje Neoalex  lepšiu ochranu pred možnými rizikami a výdavkami spojenými s konkrétnymi Účtami. Neoalex upozorní takýchto Klientov na požiadavku a zálohová platba je uložená len s predchádzajúcim súhlasom Klienta.

5.34.1. Zálohová platba sa uchováva 45 kalendárnych dní po zrušení Účtu. Ak po zrušení účtu vzniknú dodatočné výdavky spojené s Účtom, Neoalex si môže zálohovú platbu ponechať dlhšie ako 45 kalendárnych dní. Neoalex má tiež právo účtovať vzniknuté výdavky zo zálohovej platby. Ak výška preddavku nepostačuje, môže si Neoalex uplatniť na súde ďalšie výdavky, ktoré vznikli z činnosti Klienta.

5.34.2. Neoalex môže uvoľniť zálohovú platbu pred uzavretím účtu.

5.34.3. Neoalex neplatí žiadne úroky pri platbe vopred.

 1. Ceny

6.1. Cenník Služieb (Cenník) je uvedený na https://www.neoalex.org,  a považuje sa za súčasť týchto Všeobecných podmienok, ak nie sú zmluvnými stranami (zástupcami zmluvných strán) dohodnuté iné ceny. Neoalex je oprávnená jednostranne meniť Cenu a meniť výšku, frekvenciu alebo časové rámce platenia akýchkoľvek poplatkov a/alebo poplatkov súvisiacich s poskytovanými Službami. Neoalex oznámi Klientovi tieto zmeny 5 (päť) Pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti novej/zmenenej Ceny, pokiaľ legislatíva Litovskej republiky nestanovuje inú lehotu.

6.2. Klient potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s Cenovými a platobnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na Klienta a sú pre neho relevantné.

6.3. Poplatky splatné Klientom budú odpočítané zo zostatku Účtu.

6.4. Všetky poplatky sú nevratné.

6.5. Všetky poplatky Neoalex sa platia v EUR. V prípade, že na účte nie je dostatok peňažných prostriedkov v mene EUR, Neoalex zabezpečí výmenu požadovaného množstva peňažných prostriedkov na EUR. Neoalex má právo zameniť peniaze na potrebnú menu použitím výmenného kurzu meny zverejneného v Systéme. V prípade, že sú na účte Elektronické peniaze a aj prostriedky v inej mene ako EUR, Neoalex vymení Elektronické peniaze za fiat (EUR).

6.6. Klient sa zaväzuje zabezpečiť, že na jeho účte bude dostatok peňazí na zaplatenie/odpočítanie všetkých poplatkov splatných Neoalex. Ak Klient neuhradí Neoalex za poskytnuté Služby v lehote splatnosti, zaplatí 0,2 percenta zo sumy za každý deň omeškania.

 1. Zakázané akcie

7.1. Klientovi je zakázané:

7.1.1. porušovať práva Neoalex  na ochranné známky, autorské práva, obchodné tajomstvá a iné práva duševného vlastníctva;

7.1.2. poskytnúť nepravdivé, zavádzajúce alebo nesprávne informácie;

7.1.3. odmietnuť poskytnúť informácie požadované spoločnosťou Neoalex;

7.1.4. prevádzať a/alebo prijímať peniaze získané nezákonným spôsobom;

7.1.5. odmietnuť spoluprácu so spoločnosťou Neoalex pri vyšetrovaní porušení;

7.1.6. šíriť počítačové vírusy a vykonávať iné opatrenia, ktoré by mohli spôsobiť poruchy systému, poškodiť alebo zničiť informácie, ako aj spôsobiť iné škody na systémoch, zariadeniach alebo informáciách;

7.1.7. podniknúť akékoľvek iné zámerné opatrenia, ktoré by mohli spôsobiť poruchy systému, poškodiť alebo zničiť informácie, ako aj spôsobiť iné škody na systémoch, zariadeniach, informáciách alebo tretích stranách;

7.1.8. organizovať nezákonné hazardné hry, obchod so zbraňami, drogami, liekmi na predpis, steroidmi, pornografickou produkciou, nelicencovanou lotériou, nezákonným obchodom so softvérom alebo inými produktmi alebo službami zakázanými zákonom;

7.1.9. poskytovať finančné služby bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Neoalex;

7.1.10. poskytovať služby, ktoré sú zakázané zákonmi alebo sú v rozpore s verejným poriadkom a/alebo dobrými mravmi.

 1. Komunikácia

8.1. Klient potvrdzuje, že súhlasí s poskytovaním komunikácie zo strany Neoalex na Systéme. Klient potvrdzuje, že komunikácia predložená prostredníctvom Systému sa bude považovať za riadne odovzdanú. Má sa za to, že Klient obdržal oznámenie do 24 (dvadsaťštyri) hodín po ich zverejnení v Systéme.

8.2. Všetka komunikácia medzi Klientom a Neoalex bude prebiehať v jazyku, na ktorom sa Klient a Neoalex dohodli.

8.3. Klient sa zaväzuje uchovávať telefónne číslo, emailovú adresu a ďalšie informácie zadané pri vytváraní Neoalex účtu aktuálne a bezodkladne, najneskôr však do 5 Pracovných dní informovať Neoalex o akejkoľvek zmene.

8.4. Klient zároveň potvrdzuje, že má prístup na internet a súhlasí s tým, že Neoalex môže poskytnúť Klientom informácie, ktoré nie sú dôverné a/alebo osobne neadresné, zverejnením na stránke www.neoalex.org.

8.5. Neoalex sú schopní kedykoľvek zmeniť informácie na svojich webových stránkach. Neoalex tiež nemá žiadnu povinnosť upovedomiť Klientov o takýchto zmenách.

8.6. Na žiadosť Klienta poskytne Neoalex Klientovi kópiu zmluvy (tj Všeobecných podmienok a inej dokumentácie) na papieri alebo na inom trvalom nosiči.

8.7. Trvalé médium poskytnuté spoločnosťou Neoalex podľa bodu 8.6. Všeobecných podmienok musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

8.7.1. trvalý nosič bude adresovaný osobne Klientovi;

8.7.2. technické vlastnosti trvalého nosiča umožnia Klientovi jeho uchovávanie, ako aj prístup k nemu počas doby primeranej účelu sprístupnenia informácie;

8.7.3. technické vlastnosti trvanlivého nosiča umožnia Klientovi nezmenenú reprodukciu informácií uložených na trvanlivom nosiči. 1. Informácie o klientovi

9.1. Neoalex pripisuje súkromiu najvyššiu dôležitosť a prijíma prísne pravidlá dôvernosti o súčasných a bývalých klientoch. Neoalex robí všetko primerané na bezpečnú ochranu akýchkoľvek informácií uchovávaných o Klientoch v súlade s platnými zákonmi. Informácie o Klientoch nezverejňujeme nikomu, pokiaľ to Klient nepovolí alebo to nevyžaduje zákon.

9.2. Neoalex môže zaznamenávať a/alebo monitorovať telefonické rozhovory medzi Klientmi a zamestnancami s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a/alebo na účely overenia alebo školenia.

9.3. neoalex nemôže zaručiť, že informácie odosielané cez internet pri používaní webovej stránky Neoalex sú úplne bezpečné. Klienti poskytujú informácie na vlastné riziko.

9.4. Neoalex uchováva osobné údaje o Klientovi a históriu transakcií tak, ako to vyžaduje zákon. Zrušenie Neoalex účtu nemá za následok anulovanie takýchto údajov, pokiaľ Klient nepožiada o zrušenie v rámci svojich zákonných práv.

 1. Zmeny a doplnenia. Ukončenie zmluvy

10.1. Tieto Všeobecné podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť, aby:

10.1.1. odrážať nové obchodné, právne požiadavky a ďalší vývoj ovplyvňujúci Neoalex;

10.1.2. sprehľadniť Klientom Všeobecné podmienky a v prípade potreby opraviť chyby;

10.1.3. zabezpečiť primerané a konkurencieschopné obchodné operácie;

10.1.4. predstavujú zmeny trhových podmienok, bankových praktík alebo nákladov na služby.

10.2. Neoalex oznámi Klientovi akúkoľvek zmenu Všeobecných podmienok prostredníctvom Systému najneskôr 60 (šesťdesiat) Pracovných dní pred zamýšľanými zmenami. Informácie o zamýšľaných zmenách budú zverejnené aj na webovej stránke a aplikácii Neoalex.

10.3. Ak Klient nesúhlasí s vykonanými zmenami alebo doplnkami, má právo vypovedať zmluvy uzatvorené písomným oznámením o výpovedi spoločnosti Neoalex najneskôr 3 (tri) Pracovné dni pred plánovaným dátumom ukončenia odoslaním žiadosti prostredníctvom Systému Neoalex. .

10.4. Oznamovacia lehota sa neuplatňuje a oznámenie sa nepodáva, ak:

10.4.1. Všeobecné podmienky boli zmenené v dôsledku zmien v zákonoch;

10.4.2. znížia sa náklady na Služby;

10.4.3. Všeobecné podmienky sa menia tak, aby sa Klient dostal do výhodnejšieho postavenia.

10.4.4. Klient súhlasí s tým, že bude pravidelne kontrolovať Všeobecné podmienky, aby si bol vedomý takýchto zmien, a pokračujúci prístup alebo používanie Neoalex Systems bude pokračovať na základe súhlasu Klienta s upravenými Všeobecnými podmienkami.

10.5. Klient je oprávnený ukončiť vzťahy vrátane uzatvorených zmlúv so spoločnosťou Neoalex s výpovednou lehotou 30 (tridsať) dní vopred.

10.6. Neoalex môže okamžite ukončiť vzťahy s klientom vrátane všetkých uzatvorených zmlúv a/alebo poskytovania služieb v nasledujúcich prípadoch:

10.6.1. klient neuhradí žiadnu splatnú platbu;

10.6.2. klient porušuje (alebo pravdepodobne porušuje) akýkoľvek príslušný zákon a/alebo predpis krajiny;

10.6.3. klient poruší vyhlásenia a poskytnuté záruky;

10.6.4. určité správanie Klienta a/alebo špecifické okolnosti, ktoré sú uvedené v iných interných pravidlách Neoalex ako dôvody ukončenia vzťahu;

10.6.5. Neoalex sa domnieva, že klient už nespĺňa profil klienta Neoalex.

10.7. Neoalex je oprávnená ukončiť vzťahy vrátane uzatvorených zmlúv (bez udania dôvodu) s Klientom s výpovednou lehotou 60 (šesťdesiat) dní vopred.

10.8. Zmluva o poskytovaní Služieb sa uzatvára na dobu neurčitú.

 1. Pozastavenie služieb

11.1. Neoalex má podľa vlastného uváženia právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia uplatniť jedno alebo niekoľko z nasledujúcich opatrení:

11.1.1. pozastaviť vykonávanie Služieb;

11.1.2. obmedziť prístup Klienta k Účtu a/alebo Online účtu;

11.1.3. odmietnuť poskytovanie Služieb.

11.2. Opatrenia uvedené v bode 11.1 Všeobecných podmienok možno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

11.2.1. ak Klient poruší Všeobecné podmienky a/alebo vznikne podozrenie, že Klient porušil Všeobecné podmienky;

11.2.2. konanie Klienta môže poškodiť dobré meno Neoalex alebo môže spôsobiť straty, peňažné sankcie alebo iné negatívne dôsledky pre Neoalex;

11.2.3. ak je platobná inštrukcia neúplná a/alebo nesprávna;

11.2.4. nastali okolnosti mimo kontroly Neoalex;

11.2.5. prípady ustanovené platnými zákonmi;

11.2.6. Neoalex sa dozvie o smrti Klienta, nedostatku spôsobilosti na právne úkony, úpadku alebo platobnej neschopnosti;

11.2.7. Neoalex sa dozvie o spore o prevádzkovanie Klientovho účtu alebo o vlastníctve Klientových prostriedkov na Účte alebo o tom, že si tretia strana nárokuje úrok na Klientovom účte;

11.2.8. Neoalexl má dôvod domnievať sa, že Klient alebo spriaznené tretie osoby sa správajú nekorektne k predstaviteľom Neoalex(napr. desivým, výhražným alebo agresívnym spôsobom);

11.2.9. Neoalex má dôvod domnievať sa, že Klient alebo spriaznené tretie osoby používali alebo stále používajú podnikateľské účty, pričom spôsobilosť osoby, ktorá zastupuje konkrétnu právnickú osobu, vyvoláva pochybnosti;

11.2.10. Neoalex má dôvody domnievať sa, že Klient alebo platby na jeho Účet alebo z jeho Účtu podliehajú režimu sankcií za medzinárodné platby;

11.2.11. Neoalex má dôvod domnievať sa, že Klient alebo spriaznené tretie osoby používali alebo používajú Účet nezákonne alebo podvodne;

11.2.12. klient neposkytne Neoalex informácie a/alebo dokumentáciu požadovanú podľa týchto Všeobecných podmienok na umožnenie poskytovania služieb buď v prípade potreby, alebo vo forme, ktorá je pre Neoalex prijateľná;

11.2.13. Klientov účet nebol nikdy použitý, alebo sa nepoužíval dlhšiu dobu;

11.2.14. Neoalex mať primerané potvrdenie o nečestnom konaní Klienta;

11.2.15. Neoalex má dôvody domnievať sa, že existuje zákonná požiadavka na ukončenie vzťahov s Klientom, alebo súd alebo akýkoľvek iný orgán vyžaduje pozastavenie alebo obmedzenie prevádzky účtu alebo poskytovania akýchkoľvek iných služieb;

11.2.16. Neoalex má dôvodné podozrenie z neoprávneného alebo podvodného použitia peňazí na Účte a/alebo Platobných nástrojov.

11.3. Neoalex bezodkladne informuje Klienta o prijatých opatreniach uvedených v bode 11.1 a tiež o možnosti vrátiť peniaze, ktoré patria Klientovi, 1 Pracovný deň pred vykonaním úkonov uvedených v bode 11.1, s výnimkou prípadov, keď by poskytnutie takýchto informácií znamenalo oslabujú bezpečnostné opatrenia alebo to zakazujú právne akty.

11.4. V prípade, že Neoalex má dôvodné podozrenie, že niekto hackol Systém a/alebo Účet a/alebo Online účet a/alebo Neoalex má podozrenie, že došlo k možnému porušeniu požiadaviek podľa platných zákonov, Neoalex má právo okamžite pozastaviť poskytovanie niektorých resp. všetky Služby Klientovi bez predchádzajúceho upozornenia.

11.5. V prípade, že Neoalex má dôvodné podozrenie alebo sa dozvie o nezákonnom nákupe alebo neoprávnenom použití Platobných nástrojov, tiež o skutočnostiach alebo podozreniach, že personalizované bezpečnostné prvky Platobného nástroja sa dozvedeli alebo môžu byť použité tretími osobami, alebo má Satchel dôvodné podozrenie, že finančné prostriedky na Účte a/alebo Platobnom nástroji môžu byť neoprávnene použité tretími osobami, Neoalex môže okamžite pozastaviť všetky transakcie s Platobným nástrojom.

11.6. Pozastavenie a/alebo ukončenie Služieb nezbavuje Klienta výkonu všetkých povinností voči Neoalex, ktoré vznikli do ukončenia.

11.7. Pri zániku uzatvorených zmlúv medzi Klientom a Neoalex si Klient zvolí spôsob výmeny svojich Elektronických peňazí. Klient sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony na zaplatenie Elektronických peňazí. V prípade, že si Klient nezvolí spôsob preplatenia svojich Elektronických peňazí a/alebo nevykoná potrebné úkony na preplatenie svojich Elektronických peňazí, môže Neoalex vyplatiť Elektronické peniaze Klienta spôsobom výmeny Elektronických peňazí, ktorý je k dispozícii v momente odkúpenia.

11.8. Neoalex môže pozastaviť prístup Klienta k Službám bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že platnosť oprávnenia zástupcu Klienta vypršala alebo jeho oprávnenie bolo zrušené a Neoalex nebola identifikovaná o obnovení oprávnenia.
 1. Zodpovednosť strán

12.1. Každá Strana je zodpovedná za všetky pokuty, prepadnutie a iné straty, ktoré vzniknú druhej Strane v dôsledku porušenia Všeobecných podmienok, iných interných pravidiel a/alebo dohôd uzavretých vinnou Stranou. Vinná strana sa zaväzuje uhradiť dotknutej strane priamu škodu vzniknutú v dôsledku takejto zodpovednosti. Vo všetkých prípadoch je zodpovednosť spoločnosti Neoalex  obmedzená nasledujúcimi ustanoveniami:

12.1.1. Neoalex nesie zodpovednosť len za priame škody spôsobené priamym a podstatným porušením Všeobecných podmienok zo strany Neoalex a len za škody, ktoré mohla Neoalex predvídať v čase porušenia Všeobecných podmienok, iných interných pravidiel a/alebo dohôd. uzavretá;

12.1.2. Vo všetkých prípadoch Neoalex nezodpovedá za neprijatie zisku a príjmu Klientom, stratu dobrého mena Klienta, stratu alebo zlyhanie podnikania Klienta a nepriame škody;

12.1.3. Obmedzenia zodpovednosti Neoalex sa neuplatňujú, ak sú takéto obmedzenia zakázané príslušným zákonom.

12.2. Klient sa zaväzuje ponechať Neoalex a jeho partnerov zapojených do poskytovania Služieb bez akýchkoľvek nárokov, výdavkov alebo nákladov (vrátane právnych výdavkov a pokút), ktoré spoločnosti neoalex vzniknú alebo utrpia v dôsledku porušenia Všeobecných podmienok a/alebo porušenia akéhokoľvek platného zákona a / alebo nariadenia. Klient bude informovaný o celkovej výške nároku, výdavkoch alebo nákladoch, ktoré Neoalex vynaložil v súvislosti s udalosťami uvedenými vyššie.

12.3. Neoalex nezaručuje neprerušovanú prevádzku Systému, pretože fungovanie Systému môže byť ovplyvnené (narušené) mnohými faktormi, ktoré Neoalex nemôže ovplyvniť. Neoalex vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie čo najplynulejšej prevádzky Systému, avšak Neoalex nezodpovedá za následky spôsobené poruchami prevádzky Systému, ak k takýmto poruchám dôjde nie vinou Neoalex.

12.4. Prípady, kedy Neoalex obmedzí prístup do Systému dočasne, nie však dlhšie ako na 24 (dvadsaťštyri) hodín, z dôvodu opravy Systému, vývojových prác a iných podobných prípadov, a ak Neoalex o takýchto prípadoch Klienta informuje minimálne 2 (dva ) Pracovné dni vopred sa nepovažujú za poruchy prevádzky Systému.

12.5. Neoalex nezodpovedá za:

12.5.1. výber a prevod peňazí z Účtu na iné Platobné operácie s peňažnými prostriedkami na Účte Klienta, ak si Klient nechránil svoje Heslá a/alebo iné identifikačné prostriedky a v dôsledku toho sa o nich dozvedeli iné osoby, ako aj pre nezákonné činnosti a operácie tretích osôb vykonávané s použitím falošných a/alebo nezákonných dokumentov alebo nezákonne prijatých údajov;

12.5.2. chyby a oneskorené alebo zmeškané transakcie uskutočnené bankami, fakturačnými systémami a inými tretími stranami;

12.5.3. dôsledky vyplývajúce z narušenia plnenia akýchkoľvek záväzkov Neoalex spôsobených treťou stranou, ktorá je mimo kontroly Neoalex;

12.5.4. následky, ktoré vzniknú po tom, čo Neoalex právoplatne ukončí Všeobecné podmienky, iné uzatvorené interné pravidlá a dohody alebo obmedzí prístup k nim, a to aj po primeranom obmedzení/ukončení poskytovania časti Služieb;

12.5.5. akúkoľvek stratu alebo nepríjemnosti, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že Klient neudržiava aktuálne informácie požadované podľa Všeobecných podmienok;

12.5.6. tovar a služby zakúpené prostredníctvom Účtu, ako aj pre druhú stranu, ktorá prijíma platby z Účtu, v rozpore s podmienkami akejkoľvek zmluvy;

12.5.7. za nesplnenie vlastných zmluvných povinností a náhradu škody, ak bola spôsobená z dôvodu, že Neoalex plnil povinnosti určené zákonom;

12.5.8. akékoľvek prerušenie poskytovania Služieb;

12.5.9. výber a prevod peňazí z Účtu a na iné operácie s peniazmi na Účte v prípade, že si Klient nechránil svoje Heslo a stalo sa prístupným pre iné osoby;

12.5.10. akcie bánk, platobných systémov a iných akcií tretích strán, ktoré sú mimo kontroly Neoalex;

12.5.11. za okolností, kedy Neoalex pozastaví a/alebo ukončí Služby podľa ustanovení záväzného zákona;

12.5.12. straty vzniknuté v dôsledku neautorizovaných platobných operácií, ak Klientovi vznikli nečestným konaním, svojou hrubou nedbanlivosťou, neplnením povinností podľa Všeobecných podmienok alebo včasným neumožnením dvojfaktorovej identifikácie;

12.5.13. akékoľvek nepriame alebo následné straty, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, straty dobrého mena.

12.6. Klient je plne zodpovedný za správnosť údajov, objednávok a dokumentov predložených Neoalex.

12.7. Ak Klient, ktorý je Spotrebiteľom, popiera, že autorizoval Platobnú operáciu, ktorá bola autorizovaná alebo uvedie, že Platobná operácia bola vykonaná nesprávne, Neoalex je povinný preukázať, že pravosť Platobnej operácie bola potvrdená, bola riadne zaregistrovaná. a zaznamenané v účtovníctve a nebolo ovplyvnené žiadnymi technickými alebo inými chybami.

12.8. Ak je Klient Spotrebiteľom, Klient znáša všetky straty, ktoré mu vznikli v dôsledku neoprávnených Platobných operácií do výšky 50 (päťdesiat) Eur, ak tieto straty vznikli z dôvodu: použitia strateného alebo odcudzeného Platobného nástroja; nezákonné nadobudnutie Platobného nástroja.

12.9. Klient znáša akékoľvek straty vzniknuté v dôsledku neoprávnených Platobných operácií, ak Klient utrpel straty v dôsledku nečestného konania alebo v dôsledku svojej hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesplnenia jednej alebo viacerých povinností uvedených nižšie:

12.9.1. dodržiavať pravidlá upravujúce vydávanie a používanie Platobného nástroja uvedené vo Všeobecných podmienkach a pokynoch Neoalex, ktoré upravujú vydávanie Platobného nástroja;

12.9.2. ak sa Klient dozvie o strate, krádeži, nezákonnom nadobudnutí alebo neoprávnenom použití Platobného nástroja, o skutočnostiach a podozreniach, že osobné bezpečnostné prvky jeho Platobných nástrojov sa dozvedeli alebo môžu byť použité tretími osobami, je Klient povinný okamžite informovať Neoalex alebo predmet označený Neoalex prostredníctvom e-mailu, telefonického hovoru alebo oznámenia odoslaného cez chat v mobilnej alebo počítačovej aplikácii Neoalex

12.9.3. vykonať všetky možné opatrenia na ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov Platobného nástroja po vydaní Platobného nástroja.

12.9.4. ak Klient nevykoná úkony požadované zásadami Neoalex z dôvodu zmeny hesla, vrátane, ale nie výlučne, odoslania písomnej žiadosti o zmenu hesla prostredníctvom Klientovho overeného e-mailu alebo systému Neoalex a poskytnutia kópie dokladu totožnosti Klienta ( cestovný pas, občiansky preukaz).

12.10. Ak Klient alebo jeho konanie viedli k tomu, že spoločnosti Neoalex vznikli straty, pokuty alebo právne náklady, spoločnosť Neoalex má právo odpísať prostriedky z účtu(ov) Klienta. Ak tieto prostriedky nestačia na pokrytie strát, pokút a výdavkov na akékoľvek právne úkony, Neoalex sa môže obrátiť na súd.

12.11. Po podaní oznámenia Klientom so žiadosťou o zablokovanie Platobného nástroja, Neoalex znáša následné straty Klienta vzniknuté v dôsledku straty, odcudzenia alebo nezákonne nadobudnutého Platobného nástroja, s výnimkou prípadov, keď Klient nekonal v poriadku. viera.

12.12. V prípade, že Neoalex nevytvorí podmienky na okamžité upovedomenie o strate, odcudzení alebo nezákonne nadobudnutom Platobnom nástroji, Neoalex znáša straty vzniknuté neoprávneným použitím Platobného nástroja, s výnimkou prípadov, keď Klient nekonal v dobrej viere.

12.13. Tieto ustanovenia všeobecných podmienok, ktoré sú určené spotrebiteľom, sa nevzťahujú na klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a konajú podľa všeobecných podmienok a iných interných pravidiel sledujúcich ciele súvisiace s ich obchodnou, obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

12.14. Klient je povinný minimálne raz mesačne kontrolovať informácie o Platobných operáciách vykonaných na Účte a informovať Neoalex o neoprávnených alebo nesprávne vykonaných Platobných operáciách, ako aj o iných chybách, nezrovnalostiach alebo nepresnostiach vo výpise. Oznámenie musí byť podané najneskôr do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní po dni, keď Neoalex podľa Klienta vykonal neoprávnenú Platobnú operáciu alebo vykonal Platobnú operáciu nesprávne. Ak je Klient Spotrebiteľom, oznámi Neoalex neautorizovanú alebo nesprávne vykonanú Platobnú operáciu v mene členského štátu Európskej únie do členského štátu Európskej únie písomne ​​najneskôr do 13 (trinástich) mesiacov odo dňa odpísanie peňazí z platobného účtu. Ak Klient nepredloží určené oznámenia v uvedenej lehote, má sa za to, že Klient bezvýhradne súhlasil s Platobnými operáciami, ktoré boli vykonané na Účte. Klient bezodkladne odovzdá Neoalex akékoľvek informácie o nezákonných prihláseniach do Účtu alebo iných nezákonných úkonoch súvisiacich s Účtom a podnikne všetky primerané opatrenia uvedené Neoalexom, aby pomohol pri vyšetrovaní nezákonného konania.

12.15. Zmluvná strana sa zbavuje zodpovednosti za nedodržanie všeobecných podmienok a/alebo iných interných pravidiel a/alebo dohôd uzatvorených v prípade, že zmluvná strana preukáže nesplnenie záväzkov v dôsledku okolností vyššej moci, ktoré sa preukážu v súlade s postupom. ustanovené zákonom. Klient bude Neoalex písomne ​​informovať o vyššej moci do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa vzniku takýchto okolností.

12.16. Klient je výhradne a v plnom rozsahu zodpovedný za platbu daní (alebo akýchkoľvek štátnych poplatkov) v krajine jeho daňovej rezidencie. Klient je výlučne zodpovedný za registráciu/prehlásenie účtov Klienta podľa legislatívnych aktov krajiny, v ktorej má Klient bydlisko.

 1. Záverečné ustanovenia

13.1. Všeobecné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

13.2. Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť týchto Všeobecných podmienok je neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, ostatné zmluvné podmienky budú naďalej platné a záväzné pre Zmluvné strany.

13.3. Litovský systém ochrany vkladov sa nevzťahuje na účty otvorené v rámci Neoalex. Neoalex však zaisťuje, že finančné prostriedky klientov sú vedené na oddelenom bankovom účte otvorenom v prospech klientov Neoalex a nebudú použité na uchovávanie finančných prostriedkov Neoalex alebo iných strán, ktoré sa nepovažujú za používateľov služieb ponúkaných spoločnosťou Neoalex .

13.4. V prípade, že klient nie je spokojný s finančnými službami poskytovanými spoločnosťou Neoalex, má klient právo podať spoločnosti Neoalex oficiálnu sťažnosť. Pravidlá podávania takejto reklamácie, podmienky riešenia reklamácií, práva Klienta a ďalšie súvisiace ustanovenia sú uvedené v Pravidlách prešetrovania sťažností.

Aktualizované 01.11.2023